INFORMACE K ZÁPISU - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
INFORMACE K ZÁPISU

1.   Organizace zápisu 2024     
 
 
Všechny potřebné formuláře budou k vyplnění v základní škole, naleznete je i na www.zsroztoky.com  - ZÁPIS 2024 (žádost o přijetí a zápisní list) nebo (žádost o odklad a zápisní list).
 

 
1.1 Termín zápisu
 
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovila ředitelka školy  na 17. dubna 2023  od 16.00 hodin.
 

 
1.2 Místo zápisu:
 
Zápis se koná v budově Základní školy a Mateřské školy V Zahrádkách, Roztoky , Roztoky 230 (budova základní školy). V případě změny budete včas informováni.
 

 
1.3 Potřebné dokumenty:
 
Sebou k zápisu si vezměte:
 
  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce;
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.
       
 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
 

 
1.4 Plnění povinnosti školní docházky
 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 
 
1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
 
  Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
1.6 Odklad školní docházky
 
  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:
 
1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
 
2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
 
3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Návrat na obsah